Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Neural Regeneration Research

Table of Contents RSS Feed
2013| 5th November  | Volume 8 | Issue 31  

Please wait, loading Google Map...

RESEARCH AND REPORT ARTICLES: STROKE AND NEURAL REGENERATION  
Normobaric oxygen for cerebral ischemic injury p. 2885
Chunhua Chen, Haimeng Cui, Zihe Li, Ruifeng Wang, Changman Zhou
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Hypoxic preconditioning stimulates angiogenesis in ischemic penumbra after acute cerebral infarction p. 2895
Sijie Li, Yanbo Zhang, Guo Shao, Mingfeng Yang, Jingzhong Niu, Guowei Lv, Xunming Ji
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Mechanism of Kinect-based virtual reality training for motor functional recovery of upper limbs after subacute stroke p. 2904
Xiao Bao, Yurong Mao, Qiang Lin, Yunhai Qiu, Shaozhen Chen, Le Li, Ryan Cates, Shufeng Zhou, Dongfeng Huang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Contralateral needling at unblocked collaterals for hemiplegia following acute ischemic stroke p. 2914
Huanmin Gao, Xugang Li, Xia Gao, Benxu Ma
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Synergistic effects of elevated homocysteine level and abnormal blood lipids on the onset of stroke p. 2923
Lu Hao, Liming Chen, Xiaoyong Sai, Zhefeng Liu, Guang Yang, Rongzeng Yan, Lili Wang, Caiyun Fu, Xuan Xu, Zhenzhen Cheng, Qiang Wu, Shuzhang Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
TECHNIQUE AND METHOD ARTICLES: BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION Top
Acute high-altitude hypoxic brain injury: Identification of ten differential proteins p. 2932
Jianyu Li, Yuting Qi, Hui Liu, Ying Cui, Li Zhang, Haiying Gong, Yaxiao Li, Lingzhi Li, Yongliang Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Apparent diffusion coefficient evaluation for secondary changes in the cerebellum of rats after middle cerebral artery occlusion p. 2942
Yunjun Yang, Lingyun Gao, Jun Fu, Jun Zhang, Yuxin Li, Bo Yin, Weijian Chen, Daoying Geng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Characteristics of diffusion-tensor imaging for healthy adult rhesus monkey brains p. 2951
Xinxiang Zhao, Jun Pu, Yaodong Fan, Xiaoqun Niu, Danping Yu, Yanglin Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
EVIDENCE-BASED MEDICINE ARTICLE Top
Antidepressants for bipolar disorder: A meta-analysis of randomized, double-blind, controlled trials p. 2962
Yingli Zhang, Huan Yang, Shichang Yang, Wei Liang, Ping Dai, Changhong Wang, Yalin Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]