Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Neural Regeneration Research

Table of Contents RSS Feed
2012| 25th October  | Volume 7 | Issue 30  

Please wait, loading Google Map...

RESEARCH AND REPORTS: TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND NEURAL REGENERATION  
Osthole improves synaptic plasticity in the hippocampus and cognitive function of Alzheimer's disease rats via regulating glutamate p. 2325
Xiaohua Dong, Danshen Zhang, Li Zhang, Wei Li, Xianyong Meng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Oxymatrine reduces neuroinflammation in rat brain A signaling pathway p. 2333
Jiahui Mao, Yae Hu, Ailing Zhou, Bing Zheng, Yi Liu, Yueming Du, Jia Li, Jinyang Lu, Pengcheng Zhou
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Ginsenoside Rb1 relieves glucose fluctuation- induced oxidative stress and apoptosis in Schwann cells p. 2340
Bing Xue, Lianqing Sun, Xiaojin Li, Xuan Wang, Ying Zhang, Yiming Mu, Linlang Liang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Expressions of apoptosis-related proteins in rats with focal cerebral ischemia after Angong Niuhuang sticker point application p. 2347
Dongshu Zhang, Maodong Fu, Chenglong Song, Caiyun Wang, Xiaochun Lin, Yuanliang Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Tea polyphenols increase X-ray repair cross-complementing protein 1 and apurinic/apyrimidinic endonuclease/redox factor-1 expression in the hippocampus of rats during cerebral ischemia/reperfusion injury p. 2355
Zhi Wang, Rongliang Xue, Xi Lei, Jianrui Lv, Gang Wu, Wei Li, Li Xue, Xiaoming Lei, Hongxia Zhao, Hui Gao, Xin Wei
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Activated and deactivated functional brain areas in the Deqi state A functional MRI study p. 2362
Yong Huang, Tongjun Zeng, Guifeng Zhang, Ganlong Li, Na Lu, Xinsheng Lai, Yangjia Lu, Jiarong Chen
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Effects of pre-moxibustion at Zusanli (ST36) on heat shock protein 70 expression in rats with gastric mucosal lesions after neurotomy p. 2370
Liang Peng, Mi Liu, Xiaorong Chang, Zhou Yang, Shouxiang Yi, Jie Yan, Yan Peng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Genetic association of urokinase-type plasminogen activator gene rs2227564 site polymorphism with sporadic Alzheimer's disease in the Han Chinese population p. 2377
Xuelian Ji, Longfei Jia, Jianping Jia, Li Qi
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Is the C677T polymorphism in methylenetetrahydrofolate reductase gene or plasma homocysteine a risk factor for diabetic peripheral neuropathy in Chinese individuals? p. 2384
Hongli Wang, Dongsheng Fan, Tianpei Hong
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Neuroimaging diagnosis for cerebral infarction An 8-year bibliometric analysis p. 2392
Yan Du, Xiaoxia Yang, Hong Song, Bo Chen, Lin Li, Yue Pan, Qiong Wu, Jia Li
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]