Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Neural Regeneration Research

Table of Contents RSS Feed
2013| 5th June  | Volume 8 | Issue 16  

Please wait, loading Google Map...

NEUROREHABILITATION AND NEURAL REGENERATION  
How does the motor relearning program improve neurological function of brain ischemia monkeys? p. 1445
Yong Yin, Zhen Gu, Lei Pan, Lu Gan, Dongdong Qin, Bo Yang, Jin Guo, Xintian Hu, Tinghua Wang, Zhongtang Feng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
STEM CELLS AND NEURAL REGENERATION Top
Novel nanometer scaffolds regulate the biological behaviors of neural stem cells p. 1455
Jihui Zhou, Fuge Sui, Meng Yao, Yansong Wang, Yugang Liu, Feipeng Tian, Qiang Li, Xiaofeng He, Lin Shao, Zhiqiang Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
INFLAMMATION AND NEURAL REGENERATION Top
Role of Toll-like receptor 4 in inflammatory reactions of hippocampal neurons p. 1465
Yae Hu, Jiahui Mao, Yu Zhang, Ailing Zhou
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
BASIC RESEARCH IN NEURAL REGENERATION Top
Application of sodium alginate microspheres in ischemic stroke modeling in miniature pigs p. 1473
Yongchun Cui, Yi Tian, Yue Tang, Liujun Jia, Aili Wu, Peng Peng, Jianzhong Yang, Hong Du, Xiaojuan Wang, Like Wu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Diffusion tensor imaging fiber tracking with reliable tracking orientation and flexible step size p. 1481
Xufeng Yao, Manning Wang, Xinrong Chen, Shengdong Nie, Zhexu Li, Xiaoping Xu, Xuelong Zhang, Zhijian Song
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
JNK3 involvement in nerve cell apoptosis and neurofunctional recovery after traumatic brain injury p. 1491
Jiang Long, Li Cai, Jintao Li, Lei Zhang, Haiyang Yang, Tinghua Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Artifact suppression and analysis of brain activities with electroencephalography signals p. 1500
Md. Rashed-Al-Mahfuz , Md. Rabiul Islam, Keikichi Hirose, Md. Khademul Islam Molla
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Delayed gait recovery in a stroke patient p. 1514
Jeong Pyo Seo, Mi Young Lee, Yong Hyun Kwon, Sung Ho Jang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Susceptibility gene for stroke or cerebral infarction in the Han population in Hunan Province of China p. 1519
Danheng Mo, Hongwei Xu, Wensheng Zhou, Qiming Yang, Jianwen Yang, Bo Xiao, Qidong Yang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Evaluation of vitamin D level in patients from neurosurgical intensive care unit p. 1528
Ho Jun Yi, Je Hoon Jeong, Eun-Sun Jin, Young Shin, Hyung Sik Hwang, Seung-Myung Moon
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]