Home ›› Tools ›› Author Institution Mapping

Select the journal to see authors’ institution mapping (AIM) for the latest issue
Select journal
Neural Regeneration Research

Table of Contents RSS Feed
2013| 15th February  | Volume 8 | Issue 5  

Please wait, loading Google Map...

SPINAL CORD INJURY AND NEURAL REGENERATION  
Optimal time for subarachnoid transplantation of neural progenitor cells in the treatment of contusive spinal cord injury p. 389
Yan Liu, Ying Zhou, Chunli Zhang, Feng Zhang, Shuxun Hou, Hongbin Zhong, Hongyun Huang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Human umbilical cord blood stem cell transplantation for the treatment of chronic spinal cord injury p. 397
Liqing Yao, Chuan He, Ying Zhao, Jirong Wang, Mei Tang, Jun Li, Ying Wu, Lijuan Ao, Xiang Hu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Methylprednisolone inhibits Nogo-A protein expression after acute spinal cord injury p. 404
Zhaozong Fu, Hai Lu, Jianming Jiang, Hui Jiang, Zhaofei Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
PERIPHERAL NERVE INJURY AND NEURAL REGENERATION Top
Viability of primary cultured retinal neurons in a hyperglycemic condition p. 410
Yu Liu, Xueliang Xu, Renhong Tang, Guoping Chen, Xiang Lei, Limo Gao, Wenjie Li, Yu Chen
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
NEURODEGENERATIVE DISEASE AND NEURAL REGENERATION Top
Estrogen receptor beta treats Alzheimer's disease p. 420
Zhu Tian, Jia Fan, Yang Zhao, Sheng Bi, Lihui Si, Qun Liu
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
An effective inducer of dopaminergic neuron-like differentiation p. 427
Wenyu Fu, Cui Lv, Wenxin Zhuang, Dandan Chen, E Lv, Fengjie Li, Xiaocui Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Brain imaging of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease p. 435
Changhao Yin, Siou Li, Weina Zhao, Jiachun Feng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Is type I alpha 2 collagen gene responsible for intracranial aneurysm in Northeast China p. 445
Pengfei Wu, Bo Li, Anhua Wu, Yunjie Wang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Working-memory training improves developmental dyslexia in Chinese children p. 452
Yan Luo, Jing Wang, Hanrong Wu, Dongmei Zhu, Yu Zhang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Major ozonated autohemotherapy promotes the recovery of upper limb motor function in patients with acute cerebral infarction p. 461
Xiaona Wu, Zhensheng Li, Xiaoyan Liu, Haiyan Peng, Yongjun Huang, Gaoquan Luo, Kairun Peng
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Corticospinal tract recovery in a patient with traumatic transtentorial herniation p. 469
Sang Seok Yeo, Sung Ho Jang
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]
Changes in a cerebellar peduncle lesion in a patient with Dandy-Walker malformation: A diffusion tensor imaging study p. 474
Ah Young Lee, Sung Ho Jang, Sang Seok Yeo, Ensil Lee, Yun Woo Cho, Su Min Son
[ABSTRACT]  [HTML Full text]  [PDF]